Formål

Den Fynske Bladfonds formål

Den Fynske Bladfonds fundats tilsiger, at der af fondens årlige indtægter skal henlægges 20% til opsparing, og at der frem til år 2025 til descendenter efter fru Lily Dreyer skal uddeles legater svarende til 24% af fondens indtægter. Bestyrelsen udlægger fundatsens formuleringer sådan, at der for de resterende 56% af årets indtægter skal uddeles legater, der kan. 


1. Støtte en fri presse, med særligt henblik på at sikre Fyens Stiftstidendes uafhængighed

Med baggrund i stifterens hensigt lægger bestyrelsen afgørende vægt på, at aktiviteterne vedrørende dette formål direkte eller indirekte kan medvirke til at styrke Fyens Stiftstidendes position og redaktionelle uafhængighed. Som eksempler på projekter, Den Fynske Bladfond tidligere har støttet kan nævnes et Erhvervs PhD projekt, hvis mål var at finde nye måder, hvorpå bladet kan komme i dialog med nye fællesskaber på Fyn. Projektets resultater, der også har almen interesse, gøres offentligt tilgængelige.  Et andet eksempel er bladfondens støtte til, at Zetland kunne udvikle nye former for journalistik, hvilket ud over det almene udbytte også gav anledning til en række spændende artikler i Fyens Stiftstidende.

Den Fynske Bladfond har tillige støttet re ´række lokale og regionale initiativer som eksempelvis Det Fynske Folkemøde, digitalisering af fynske billeder i samarbejde med Stadsarkivet i Odense, udstillinger på Mediemuseet, graverjournalistik og modernisering af MedieLab, hvor skoleklasser lærer om journalistik i praksis.

Ved bedømmelse af ansøgninger lægger Den Fynske Bladfond afgørende vægt på, at projektet kan tilgodese de ovennævnte kriterier.


2. Virke til gavn for ansatte ved Fyens Stiftstidende, herunder uddannelse og arbejdsvilkår

Under dette formål kan støttes alle aktiviteter, der sigter mod at forbedre arbejdsvilkår og uddannelse for ansatte, der direkte arbejder for Fyens Stiftstidende. Fonden har under dette formål ydet støtte til for eksempel Odense Journalistforening; studieture for personale; studieture for bladets praktikanter.


3. Støtte uddannelse af unge inden for medieverdenen.

Inden for dette formål ydes især støtte til journalistuddannelserne. Støtten ydes til enkeltpersoner eller institutioner, især hvis der er tale om aktiviteter, der også kan tilgodese formål 1 ovenfor. Fonden har under dette formål ydet støtte til almene formål som eksempelvis Fellowship’et ved journalistuddannelsen ved Syddansk Universitet; rejselegater til de bedste bacheloropgaver og kandidatuddannelser ved Syddansk Universitet; rejselegater til journaliststuderendes udlandsophold; Erhvervs Ph.D. forløb.